DISCLAIMER

Copyrights © 2016, Van Gestel Optiek

Alle rechten berusten bij Van Gestel Optiek, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding.

Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in vangestel.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten

Aansprakelijkheid

Van Gestel Optiek heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Van Gestel Optiek is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Van Gestel Optiek verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Inhoud

Van Gestel Optiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Van Gestel Optiek. Van Gestel Optiek behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto’s van Van Gestel Optiek.

Toestemming / reproductie

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Persoonlijke data

Van Gestel Optiek verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.